Info:

LỄ TIẾP NHẬN VÀ TRƯNG BÀY TÀI LIỆU, HIỆN VẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HIẾN TẶNG NĂM 2021

Ngày 22/11/2021, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức Lễ tiếp nhận và trưng bày tài liệu, hiện vật của các tổ chức, cá nhân hiến tặng.

    Author Bảo tàng Đắk Lắk
    By: GDTT
    Tuesday, 23 / 11 / 2021/ 7:0